Nyheter

2019-03-19

Nya regler gällande anmälan till Giftinformationscentralen

Inom EU och EES-länder blir nya regler för anmälan till Giftinformationscentralerna gällande från år 2020. Reglerna gäller kemiska produkter undantaget läkemedel, medicintekniska produkter, livsmedel och kosmetik. I korthet innebär reglerna att innehållet av farliga ämnen ska lämnas elektroniskt via webb-verktyg som tillhandahålls av den europeiska kemikalimyndigheten, ECHA. I samband med anmälan ska en unik kod för den aktuella produkten genereras, s.k. UFI (Unique Formula Identifier). UFI-koden är en länk mellan produkten och informationen som finns hos Giftinformationscentralerna och det blir krav på att UFI-koden finns med på produktens märkning, dvs. tryckt på etiketten eller på den litograferade förpackningen.

I och med att reglerna blir harmoniserade kommer det att bli samma krav på vilka uppgifter som ska lämnas till giftinformationscentralerna inom EU/EES. Exempel på uppgifter som ska lämnas är identifiering av blandningen (inkl. UFI), information om ingående ämnen, koncentrationsintervall och klassificering och märkning samt uppgifter om den som ansvarar för att lämna uppgifterna. Dessa uppgifter ska stämma överens med vad som anges på produktens etikett.

Uppgifterna ska lämnas via en portal som ECHA ansvarar för att färdigställa. Enligt den tidplan som ECHA presenterar på sin hemsida kommer version 1 att vara tillgänglig under våren 2019. Det florerar uppgifter om att det har diskuterats att införandet av reglerna skjuts upp 1 år pga. förseningar i myndighetens arbete. Vid ECHA:s webinar 2018-12-11 meddelade myndigheten att det inte finns några sådana officiella planer och uppmanar alla att arbeta utifrån nedan angivna implementationsdatum.

Reglerna blir gällande för produkter för

  • Konsumentanvändning 1 januari 2020
  • Yrkesmässiganvändning 1 januari 2021

Krav på inlämnande av uppgifter till nationella giftinformationscentraler gäller redan idag men då enligt annat upplägg och anmälan görs till resp. giftinformationscentral i resp. land. Har man gjort en enligt dagens regler fullständig anmälan för sina produkter i alla de nationer där man satt sin produkt på marknaden och inga förändringar sker gällande produkten finns möjlighet att nyttja en övergångsperiod tom 2025. Därför rekommenderas ni att säkerställa att era produkter är anmälda till de nationella giftinformationscentraler på de marknader där ni säljer era produkter samt att anmälningarna är aktuella. Kontaktuppgifter till giftinformationscentraler i resp. land hittar ni härTill giftinformationscentralen i Sverige kan ni göra anmälan genom att skicka ett aktuellt säkerhetsdatablad till giftinformation@gic.se. Om något ämne i säkerhetsdatabladet (i avsnitt 3) är klassificerat enligt listan nedan måste Giftinformationscentralen ha exakt koncentration. Våra kunder kan i så fall vända sig till oss, så hjälper vi er med detta. 

  • Akut toxicitet (oral, dermal, inhalation), kategori 1, 2 och 3.
  • STOT – specifik organtoxicitet enstaka exponering, kategori 1 och 2.
  • STOT – specifik organtoxicitet upprepad exponering, kategori 1 och 2.
  • Frätande på huden, kategori 1A, 1B och 1C.
  • Allvarlig ögonskada, kategori 1.

Mer information på finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Samt på den europeiska gemensamma giftinformationscentralens hemsida.

 

Tillbaka till nyhetsflöde