Vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete

Säkerhet framför allt

Du vill vara säker på att dina produkter inte innehåller farliga råvaror, att de inte testas på djur och att de följer lagar och bestämmelser. Vi håller oss uppdaterade kring material och råvaror för att försäkra oss om att vi enbart använder sådant som är godkänt av relevanta instanser, inte är på väg att fasas ut eller potentiellt innehåller skadliga ämnen. Med Paragon Nordic har du alltid experter inom kvalitet, regelverk och hållbarhet till ditt förfogande, vilket gör att du kan sova gott på natten.

För dina produkter

När du tar fram din produkt med Paragon Nordic hjälper vi dig välja innehåll och förpackning för bästa prestanda och lägsta miljöavtryck. Vi erbjuder också olika typer av miljömärkningar, såsom Bra Miljöval, Astma & Allergiförbundet och Svanen. I samband med tillverkningen genomför vi flera kvalitetskontroller för att säkerställa att det vi levererar lever upp till dina förväntningar. 

På vår hemmaplan

För att försäkra oss och dig som kund om att de produkter vi skapar håller hög kvalitet arbetar vi efter flera regelverk och certifieringar. Vi arbetar även med att löpande förbättra verksamheten och hitta nya mer hållbara vägar att arbeta. Det är en del av vår grundsyn, vår vision och våra rutiner. Ett kvitto är vår silvermedalj i EcoVadis hållbarhetsbedömning. 

Den gröna tråden

Hållbarhet i varje led

Liksom vi konkretiserar din idé till en komplett produkt, tar vi också våra visioner för hållbarhet från tanke till handling. Vi genomlyser och arbetar aktivt med hållbarhet i alla delar av vår verksamhet: i produktionen, vid produktutveckling och i hur vi arbetar. 

Miljöfaktorer är ett av Paragon Nordics stora fokus. Som tjänstebolag och tillverkande företag finns ett antal möjliga områden att påverka. Vårt miljöarbete tar avstamp i de av FN:s globala hållbarhetsmål där vi kan göra störst skillnad.

   

   

 

Övergripande hållbarhetsmål
  • 50% minskat utsläpp av växthusgaser mellan 2020 och 2030 i vår egen verksamhet
  • Aktivt arbete för en hållbar leverantörskedja
  • Effektiviserad vattenanvändning i hela tillverkningskedjan
  • Utfasade Forever Chemicals (PFAS) i alla produkter innan 2025. Aktivt arbete för hållbara alternativ till svårnedbrytbara kemikalier. 
  • Aktivt arbete med hållbara innovationer i vår verksamhet och vårt utbud av produktkoncept
Den gröna tråden

Hållbarhet i varje led

Liksom vi konkretiserar din idé till en komplett produkt, tar vi också våra visioner för hållbarhet från tanke till handling. Vi genomlyser och arbetar aktivt med hållbarhet i alla delar av vår verksamhet: i produktionen, vid produktutveckling och i hur vi arbetar. 

Miljöfaktorer är ett av Paragon Nordics stora fokus. Som tjänstebolag och tillverkande företag finns ett antal möjliga områden att påverka. Vårt miljöarbete tar avstamp i de av FN:s globala hållbarhetsmål där vi kan göra störst skillnad.

   

   

 

Övergripande hållbarhetsmål
  • 50% minskat utsläpp av växthusgaser mellan 2020 och 2030 i vår egen verksamhet
  • Aktivt arbete för en hållbar leverantörskedja
  • Effektiviserad vattenanvändning i hela tillverkningskedjan
  • Utfasade Forever Chemicals (PFAS) i alla produkter innan 2025. Aktivt arbete för hållbara alternativ till svårnedbrytbara kemikalier. 
  • Aktivt arbete med hållbara innovationer i vår verksamhet och vårt utbud av produktkoncept

Grön drivgas för trycksatta produkter

Som en av de första producenterna i världen erbjuder vi drivgas med lägre koldioxidavtryck vid tillverkning av trycksatta produkter, såsom aerosoler. Paragon Nordics gröna drivgas reducerar utsläppet av CO2 med 70-90% genom massbalans och bidrar därmed till att minska den globala uppvärmningen. Den gröna drivgasen framställs ur matavfall och andra restprodukter och är klassad av Energimyndigheten.

 

Global hållbarhetssatsning inom kosmetik

Paragon Nordic är en av de ursprungliga medlemmarna i EcoBeautyScore Consortium, ett samverkansprojekt mellan bolag och organisationer inom kosmetik och personal care från olika delar av världen med målet att konsumenter ska få tydlig, transparent och jämförbar information om produkters hållbarhet och miljöpåverkan. Bland annat arbetar vi för att utveckla ett branschgemensamt bedömnings- och poängsystem för hur kosmetiska produkter påverkar vår miljö.

Läs nyhetsartikel

Policy och certifieringar


För att visa att kvalitet och hållbarhet är mer än ord för oss, arbetar vi enligt ledningssystem och certifieringar och kontrolleras regelbundet av externa granskare. Det tryggar att våra produkter och vår verksamhet lever upp till kriterierna. Vi arbetar också utifrån vår egen Code of Conduct - riktlinjer för hur vi fortsätter vara etiskt, socialt och miljömässigt sunda.
 

LÄS VÅR CODE OF CONDUCT →

ISO 9001

Paragon Nordics ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001. Det betyder vi förpliktat oss att arbeta efter åtta viktiga principer: ledarskap, kundfokus, processinriktning, systembaserat angreppssätt för ledning, medarbetarnas engagemang, faktabaserade beslut, ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer och inte minst ständiga förbättringar. Certifieringen är ett bevis på vårt åtagande att ständigt förbättra verksamheten för att möta våra kunders behov.

Se certifikat

Läs vår ledningspolicy

 

ISO 14001

Vårt ledningssystem är sedan många år certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Ett systematiskt miljöarbete ger flera fördelar såsom minskad användning av resurser och material, minskad avfallsproduktion, ökad andel förnybara resurser, ökad miljökompetens och en ökad dialog mellan företaget och omgivningen. Certifieringen är ett bevis på vårt åtagande att i det dagliga arbetet göra miljömässigt medvetna val i framtagandet av produkter med hög kvalitet.

Se certifikat

 

GMP Kosmetik / ISO 22716

GMP står för Good Manufacturing Practice eller God Tillverkningssed. Det är ett system för att säkerställa att produktion sker enligt fastställda krav och med god spårbarhet. Vi ligger i framkant gällande de ökade europeiska kraven på kosmetikens område och har certifierat oss enligt ISO 22716 vilket tydligt visar att vi uppfyller lagkravet på GMP för kosmetik. Vi erbjuder också våra kunder kvalitetstjänster såsom registrering av produkt, säkerhetsbedömning och sammanställning av Produktinformationsdokument, allt i enlighet med den nya lagstiftningen från 2013.

Se certifikat

 

IP Livsmedel

Vår certifiering IP Livsmedel säkerställer att vi efterlever lagstiftning och nordiska branschkrav för livsmedelssäker produktion. 

Se certifikat

 

EU Ekologisk fyllning

Inom Paragon Nordic har vi produktionsfaciliteter godkända för beredning och förädling av livsmedelsprodukter enligt EU-kraven för ekologisk tillverkning. 

Se certifikat