Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du söker jobb hos Paragon Nordic.

Hantering av personuppgifter vid jobbansökan


Personuppgiftsansvarig

Paragon Nordic är personuppgiftsansvarig för rekryteringen. Kontaktuppgifter till Paragon Nordic alternativt ansvarig chef finns alltid i annonsen, med undantag för när vi använder en rekryteringstjänst. Du är välkommen att ringa eller mejla Paragon Nordic för frågor om vår behandling av dina personuppgifter och om du vill utöva dina rättigheter. Dina rättigheter innebär bland annat att du har rätt till information om behandlingen och rätt att få ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har fler rättigheter som vi beskriver längre ned.

Du med skyddad identitet

Du som har skyddad identitet och vill söka ett jobb hos oss kan kontakta den person som är ansvarig för rekryteringen. Du ska inte söka jobbet digitalt eller mejla personuppgifter. Du kan ringa Paragon Nordics växel som hjälper dig att komma i kontakt med ansvarig för rekryteringen.

Därför behandlar vi dina personuppgifter – ändamål och rättslig grund

Du lämnar dina personuppgifter frivilligt till oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan du inte delta i rekryteringen. I rekryteringen bedömer vi underlagen från dig och övriga personer som söker jobbet. Därefter beslutas vem vi ska erbjuda jobbet. Paragon Nordic har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna anställa medarbetare till verksamheten. Vi har enligt diskrimineringslagen rätt att behandla dina personuppgifter efter att du deltagit i en rekryteringsprocess. Uppgifterna behöver vi om någon anser sig ha blivit diskriminerad och vill överklaga ett anställningsbeslut enligt diskrimineringslagen. Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra och dina rättigheter inom arbetsrätten. Uppgifter om antal sökande, kön, ålder och utbildningsnivå behandlar vi för statistiska ändamål. Dessa uppgifter är anonymiserade och de går inte att koppla samman med namn, personnummer, adresser eller telefonnummer.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan eller under rekryteringsprocessen. De uppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet samt andra uppgifter som du lämnar om dig själv. Du behöver lämna de uppgifter som vi efterfrågar i platsannonsen för att kunna delta i rekryteringen. Undvik att ta med integritetskänsliga uppgifter och uppgifter som vi inte efterfrågar.

Behandling av uppgifter som du inte själv lämnat

Vi behandlar endast uppgifter som du själv har lämnat till oss.

Mottagare av dina uppgifter

Det är endast de personer hos oss som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter i den aktuella rekryteringen som tar del av din ansökan och dina uppgifter. Vi delar också med oss av dina personuppgifter till aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Sådan behandling regleras med ett avtal och enligt våra instruktioner.

Lagring

Samtliga personuppgifter och eventuella bilagor raderar Paragon Nordic efter att den aktuella tjänsten har tillsatts. Om du anställs på den sökta tjänsten bevarar vi dina personuppgifter och eventuella inskickade bilagor så länge som du är anställd.

Dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter ska du kontakta Paragon Nordics växel.

Vilka är dina rättigheter?

Dina rättigheter innebär bland annat att du har rätt till information om behandlingen och rätt till tillgång (registerutdrag) samt ytterligare rättigheter som vi beskriver längre ned.

Du har alltid rätt till:

•  Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
•  Tillgång till (registerutdrag) de personuppgifter som vi har sparade om dig

Under vissa omständigheter har du rätt till:

•  Rättelse av dina personuppgifter
•  Radering av dina personuppgifter om det inte strider mot annan lagstiftning
•  Begränsning av behandling av dina personuppgifter
•  Att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter
•  Att dra tillbaka ett samtycke