Metallguide - från framställning till återvinning

Metall


Metaller finns i jordytan främst som olika jonföreningar, så kallade mineraler. För att få ut rena metaller krävs därför en omfattande behandling.

Här kommer vi att berätta mer om metaller, återvinning och hur du kan göra skillnad som konsument och/eller varumärkesägare.

Järnframställning

Järn framställs ur olika järnoxider som finns i järnmalm. Järnmalmen blandas med kol och kalk och hettas upp i en masugn. Kolet reducerar oxidjonerna så att järnjonerna frigörs ur jonföreningen. Det bildas råjärn som innehåller ca 4% kol. Halten kol kan inte vara mer än 2% för att järnet ska vara formbart.

Järnframställning har stor miljöpåverkan. Malmbrytningen kräver stora ingrepp i landskapet, många giftiga ämnen frigörs och stora mängder avfall (slagg) som innehåller miljöfarliga ämnen bildas. Dessa följer med regnvattnet ut i omgivande natur. Förädlingen kräver stora mängder energi, ger stora koldioxidutsläpp och utsläpp av organiska föreningar, kväve- och svaveloxider. Industrin arbetar för att minska sin miljöpåverkan, och filter, slagganvändning och energioptimeringsåtgärder har gjorts. En del av restprodukterna kan till exempel användas vid vägbyggen och kemisk industri.

Aluminiumframställning

Aluminium är en vanlig metall i jordskorpan och återfinns i närmare 270 olika mineraler. Bauxit är ett mineral som innehåller mycket aluminium, och som man använder i aluminiumproduktion idag. Bauxit finns det mycket av i Australien, Indien, Afrika och Sydamerika. Bauxit bryts i gruvor och förädlas till aluminium i två steg.

1. Bayerprocessen där bauxiten krossas och blandas med kalk och natriumhydroxid och
2. Hall-Hérlot-processen där man elektrolys för att omvandla aluminiumoxiden till aluminium.

VARFÖR ÅTERVINNA METALL?


Framställning av järn och aluminium kräver olika metoder, men båda kräver stora ingrepp i landskapet, stora mängder energi och leder till att giftiga ämnen läcker ut i naturen. 

Världens behov av metaller är stor och växande därför är det viktigt att återvinna och återanvända. Detta är de mest energieffektiva åtgärderna då gruvnäringen har en stor påvärkan på miljön. Aluminium och stål kan återvinnas utan kvalitetsförlust hur många gånger som helst. Metallförpackningar mals sönder och stålet sorteras bort med hjälp av magneter.

Att skapa den perfekta hållbara produkten är en utmaning och valen man ska göra är många. Hur ser man till att förpackningens material, färg, mm. blir så miljövänliga som möjligt?

Klicka här nedan och ladda ner vår lathund för att se hur du tar de bästa besluten för just din produkt! 

 

Hjälp konsumenten

SORTERA RÄTT

En enkel sak att göra för att bidra till en bättre miljö är att märka din förpackning med återvinningssymbolen och tala om för konsumenten hur förpackningen ska sorteras. Till exempel för en aluminiumburk med Plastlock: ’Ta bort locket från burken och sortera locket som plastförpackning och burken som metallförpackning’.

Tomma sprayburkar sorteras som metallförpackning?

Sprayburkar består till största delen av metall och behandlas därför som en metall-förpackning. Men en burk som inte är pystom ska lämnas in för säkert omhändertagande på återvinningscentralen då den går under farligt avfall.

Lacker och plastdetaljer sorteras ut eller brinner upp i processen. Även BOV-delar och större spray caps fungerar i metallåtervinningen.

2017 tillfördes 38 600 ton metallförpackningar (exklusive pantburkar) den svenska marknaden. 32 400 ton återvanns vilket ger en återvinningsgrad på 84%.

Återvinning -

VARFÖR?

  • Återvinning av aluminium minskar energianvändningen med 95% jämfört med jungfrulig produktion.
  • Motsvarande siffra för stål är 75%.
  • Om alla kapsyler återvinns i Sverige skulle det återvunna materialet räcka till 2200 nya bilar varje år.
Ett enkelt sätt att göra stor skillnad

Återvinning


Metaller kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras nämnvärt. Metallframställning innebär stor miljöpåverkan och genom att återanvända den metall som redan brutits kan vi minska denna.

Om vi återanvänder metallen behöver vi inte heller deponera den och sopbergen,och giftiga ämnen som läcker ut därifrån, minskar. Därför är det viktigt att återvinna all metall, även små delar som kapsyler och lock.

Metallförpackningar som hamnat i containrarna för förpackningsinsamling körs till en uppsamlingsanläggning där de balas ihop innan vidare transport till en sorteringsanläggning. Metallen sorteras manuellt för att ta bort mässing, koppar och grovt skrot. Skrotet som går vidare mals till mindre bitar och dessa passerar sedan stora magneter som tar bort allt magnetiskt material. En virvelströmsseparator sorterar ut det ickemagnetiska materialet. Det sorterade materialet pressas till balar och skickas till återvinningsanläggningar för vidare behandling.
Stålet utgör ca 80% av avfallet och aluminiumet 20%.

Stålskrotet smälts i ljusbågsugnar som värms upp med elenergi. Skrotet smälts tillsammans med kalk, som tar bort föroreningar, med hjälp av elektricitet.

Aluminiumet smälts ned under 700 grader Celsius. In i smältugnen lastas 28 ton skrot åt gången och ut kommer 22 ton flytande aluminium.

Metaller kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras nämnvärt. Metallframställning innebär stor miljöpåverkan och genom att återanvända den metall som redan brutits kan vi minska denna.

Om vi återanvänder metallen behöver vi inte heller deponera den och sopbergen,och giftiga ämnen som läcker ut därifrån, minskar. Därför är det viktigt att återvinna all metall, även små delar som kapsyler och lock.

Metallförpackningar som hamnat i containrarna för förpackningsinsamling körs till en uppsamlingsanläggning där de balas ihop innan vidare transport till en sorteringsanläggning. Metallen sorteras manuellt för att ta bort mässing, koppar och grovt skrot. Skrotet som går vidare mals till mindre bitar och dessa passerar sedan stora magneter som tar bort allt magnetiskt material. En virvelströmsseparator sorterar ut det ickemagnetiska materialet. Det sorterade materialet pressas till balar och skickas till återvinningsanläggningar för vidare behandling.
Stålet utgör ca 80% av avfallet och aluminiumet 20%.

Stålskrotet smälts i ljusbågsugnar som värms upp med elenergi. Skrotet smälts tillsammans med kalk, som tar bort föroreningar, med hjälp av elektricitet.

Aluminiumet smälts ned under 700 grader Celsius. In i smältugnen lastas 28 ton skrot åt gången och ut kommer 22 ton flytande aluminium.

Miljövänligare förpackningar - Går det?


Det går. Vi har här en lista på saker att tänka på för att få just din produkt mer miljövänlig.

1. Märk Burkarna

Märk burkarna med återvinningssymbol och information om källsortering. På så sätt hjälper du konsumenterna att göra sig av med förbrukade produkter på rätt sätt. Om metallen källsorteras kan den användas igen och igen och på så sätt minskas miljöpåverkan av förpackningen. Till exempel "Locket sorteras som plastförpackning och den tomma burken som metallförpackning. Är burken inte helt tömd sorteras den som farligt avfall."

2. Återanvänd

Använd återvunnen plast eller plast anpassad för återvinning till detaljer såsom lock. Se sammanfattningen om plastförpackningar för mer information.

3. Låt burken vara ofärgad

Vill man vara riktigt hängiven kan man låta bli att färga in burkarna. Om man inte färgar burken används mindre lack och mindre energi för att få lacken att torka. Tryck bara burken med nödvändig information.